ช่องทางการสอบถามข้อมูล (Q&A)

สถิติการใช้งาน

6135226
วันนี้
วานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
6818
6366
33676
6052123
129459
217980
6135226

Your IP: 44.220.44.148
2024-06-20 15:12

มี 117 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สภาพการเมืองการปกครอง

เขตปกครอง รวม 19 หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ 1   บ้านนาบัว                ผู้ปกครอง        นายเฉลิมชัย   เขียวหวาน          กำนัน

หมู่ที่ 2   บ้านระสีสัน               ผู้ปกครอง        นางอุทัย สุขร่วม                  ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 3   บ้านกระยูง                ผู้ปกครอง        นางหย่อนใจ วิริยะ               ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 4 บ้านละหุ่ง                   ผู้ปกครอง        นายชำนาญ สืบสวน             ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 5   บ้านนาเสือก              ผู้ปกครอง        นายบาน   ราษีทอง              ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 6   บ้านนาสาม               ผู้ปกครอง        นายไพรัตน์ แก้วลอย             ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 7   บ้านตรม                  ผู้ปกครอง        นายสุขุม พื้นนวล                   ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 8   บ้านกะทม                ผู้ปกครอง        นายกิตติศักดิ์ ผลเกิด              ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 9   บ้านตระงอล              ผู้ปกครอง        นายสกัด สมานดี                  ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 10 บ้านโดนโอก             ผู้ปกครอง        นายเสน่ห์ พื้นนวล                  ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 11 บ้านหนองกก             ผู้ปกครอง        นายศิริวัฒน์ วรัมมานุสัย           ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 12 บ้านปะปูล                ผู้ปกครอง        นายนิล   ยังมี                       ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 13 บ้านปอยตะแบง         ผู้ปกครอง         นายประเทือง   อินทร์ชื่น         ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 14 บ้านตังกอ                 ผู้ปกครอง        นายสมพงษ์   สังข์เงิน             ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 15 บ้านหนองกระทม        ผู้ปกครอง        นายบุญยืน   ศิรินัย                 ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 16 บ้านโคกสะอาด          ผู้ปกครอง        นางปราณี ประเดิมดี                ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 17 บ้านไทรทาบ            ผู้ปกครอง        นายคำนวณ สิริไสย์                 ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 18 บ้านสระบัว               ผู้ปกครอง        นายสังวร ไหวดี                     ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 19 บ้านเสม็ด                ผู้ปกครอง        นางลักษขณา   ทวีงาม             ผู้ใหญ่บ้าน  

    ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น

         ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว ประกอบด้วยการปกครองท้องที่ 19 หมู่บ้าน มีสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนตำบล 38 คน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน ไม่มีความขัดแย้งในการติดต่อประสานงานระหว่างท้องถิ่นกับท้องที่ ซึ่งประชาชนตำบลนาบัว ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและให้ความสำคัญกับประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบล และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว ประกอบด้วย

  1. นายเฉลิมพล เขียวหวาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
  2. นายบุญถิน เกษหอม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
  3. นายสุรพงษ์ สายแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
  4. นายวิทยา ประคองดี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว ประกอบด้วย

  1. นายโชคทวี ธิธรรมมา ประธานองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
  2. นายปรีชา เย็นเสมอ รองประธานองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
  3. นางเสนีย์ กมลบูรณ์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว